Na web stranici „E – savjetovanja“ objavljeno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

U predmetnom javnom savjetovanju svi zainteresirani subjekti mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na objavljeni tekst i nova zakonska rješenja koja se predlažu.

Javno savjetovanje traje do 10.08.2023. god.

Zakonom je prenesena Direktiva 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (kodificirana verzija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, 4. 2. 2006.). Navedena Direktiva je izmijenjena donošenjem Direktive (EU) 2022/738 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni Direktive 2006/1/EZ o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (SL L 137, 16.5.2022).

Slijedom navedenoga, a radi daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, potrebno je izmijeniti i dopuniti Zakon. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u nacionalno zakonodavstvo implementirat će se odredbe Direktive (EU) 2022/738 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o izmjeni Direktive 2006/1/EZ o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta. Navedenom Direktivom trgovačkim društvima s poslovnim nastanom na području jedne države članice omogućava se korištenje unajmljenih vozila za cestovni prijevoz tereta koja su registrirana i stavljena u promet u drugoj državi članici, a što prema odredbama osnovne Direktive nije bilo omogućeno.

Sada važeći Zakon propisuje obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu i sklapanje ugovora o javnoj usluzi na način koji nije dovoljno jasan i koji bi k tome valjalo pojednostaviti. Pored navedenog, pokazala se potreba za propisivanjem obavljanja automatiziranog cestovnog prijevoza putnika, koje do sada nije bilo uređeno pozitivnim propisima. Također, postojeće definicije potrebno je dodatno urediti, te se treba jasnije urediti obavljanje izvanrednog prijevoza kao i prekršajne odredbe općenito

U predmetnom javnom savjetovanju svi zainteresirani subjekti mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na objavljeni tekst i nova zakonska rješenja koja se predlažu.