Kao rezultat provedbe odredaba propisa iz Paketa o mobilnosti EU iz 2020. godine krenulo se sa primjenom nove generacije pametnih tahografa (SMART 2).

Tehnički i operativni zahtjevi za SMART 2 tahografe propisani su Prilogom IC Provedbene uredbe komisije (EU) 2016/799 od 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova te izmjenama i dopunama te uredbe.

Druga generacija pametnih tahografa obavezno će se ugrađivati:

  • od 21. kolovoza 2023. god. – u sva nova teretna vozila (N2 i N3 kategorije) te u sve nove autobuse (M2 i M3 kategorije) koji se prvi puta registriraju u EU
  • do kraja 2024. god. – u sva teretna vozila N2 i N3 kategorije te u autobuse M2 i M3 kategorije kojima se obavlja međunarodni prijevoz, a koja imaju ugrađene analogne tahografe i digitalne tahografe
  • do 21. kolovoza 2025. god. – u sva teretna vozila N2 i N3 kategorije te u autobuse M2 i M3 kategorije kojima se obavlja međunarodni prijevoz, a koja imaju ugrađene pametne tahografe prve generacije
  • od 1. srpnja 2026. god. – u sva teretna vozila N1 kategorije čija najveća dopuštena masa iznosi od 2,5 do 3,5 tone i kojima se obavlja međunarodni prijevoz